Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obsah

Rekonštrukcia objektu Obecnej píly v Ľubietovej.

     Málo kto sa môže pochváliť takou bohatou históriou obecnej / mestskej píly / , ktorej zánik je učebnicovým príkladom znárodnenia po februári 1948. Píla na vodný pohon, ako aj parná píla bola postavená dômyselným spôsobom, vtedajším umom rozumných ľudí, aby zabezpečili rast obce Ľubietová, okolitých obcí a hlavne zamestnanosť. V období socializmu bola píla a jej priestory úplne zanedbané a chátrali.  Je na škodu, že sa nezachovali pozostatky vtedajšej technológie. Dnes  sme mohli pílu vyhlásiť za technickú pamiatku a prezentovať jej fragmenty.

     Ďalšiu kapitolu svojej histórie začala píla písať v roku 1994. Hneď po revolúcii bolo veľa snáh ako oživiť opodstatnenú drevársku druhovýrobu, ktorá mala svoju dômyselnú urbanistickú polohu, ale aj spádovú oblasť pre dostatok guľatiny. V prvej fáze Obec Ľubietová založila verejno - súkromné partnerstvo , nakoľko bola zadĺžená. Pôvodný logický dopravníkový spád guľatiny ku gátrom bol prerušený cestou III.tr. na Strelníky, a tak sa muselo pristúpiť k náročnejšej, drahšej technológii. Stavbou druhého gátra sa píla zadlžovala  a nemala finančné zdroje na nákup guľatiny. Po páde kalamity v ľubietovských lesoch  obec prakticky vyriešila svoje problémy ako väčšinový vlastník píly a  už v r. 1997 bola 100% obecná.

     V apríli 2016 Obecná píla v Ľubietovej slávila 22 výročie, na čo môže byť obec Ľubietová právom hrdá. Všetkým, čo pomohli tejto píle, patrí srdečná vďaka bez rozdielu názorov. Určite sa nájdu aj oponenti , ktorí  sa skrývajú za problémy. Problémy sú prirodzenou súčasťou každej myšlienky až po realizáciu, ktoré sa dajú riešiť. Pokiaľ nechceme riešiť problémy, nemôžeme realizovať. Samozrejme, že tento reálny fakt je dôsledkom nášho spoločného umu a rozumu. Aj v súčasnej dobe sú problémy nemalé, trh s drevom má kolísavú tendenciu. Raz si hore, inokedy dole. Sme povinní pochopiť, že trh, buď graduje alebo degraduje. Nemožno ekonomicky zrovnávať drevársku prvovýrobu s druhovýrobou, sú to rozdielne vstupy a hlavne si v tom treba spraviť jasno. Spoločnosť a zákazník nevníma rozdiely, jednoducho potrebuje obidve komodity. To je spoločný znak dopytu, na ktorý musíme povinne reagovať, a to aj pri malých množstvách výroby. Aj reštruktualizovať je niekedy nevyhnutné, vidíme to z histórie, keď Obecná píla pílila 13 tisíc m3, následne 7 – 8 tisíc m3.  Aj súčasná technológia je stavaná optimálne na 7 tisíc m3. V budúcnosti sa možno bude musieť píliť menej pri inej, menej náročnej technológii. Aby  nenastal problém ako v dávnejšej minulosti, keď sa výroba stala nerentabilnou, lebo cena dosák poklesla zo 100 na 8 korún. Trh diktuje a je živelný, naše problémy nevyrieši. Dopyt je mierou výroby. Aj plánovať treba. Chce to tvorivé nápady ako finalizovať rezivo jednoduchým a nenáročným spôsobom. Dobré nápady realizovať na trhu, a tým zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj výroby. Keď sa prenesieme cez tieto zložité problémy, môže byť obec Ľubietová hrdá, že má dve silné a momentálne stabilné spoločnosti na trhu. Obecné lesy a Obecnú pílu, ktoré vlastnia certifikát kvality a stabilného podniku. Reprezentuje to vyše dvadsaťročná skúsenosť na trhu doma aj v zahraničí. Všeobecná spokojnosť v porezaní kvalitnej guľatiny z ľubietovských lesov je známa v širokom okolí. Málo ktorá obec hneď po revolúcii vytvorila dve spoločnosti, ktoré fungujú dodnes. V súčasnej dobe prakticky všetky okolité tesárske firmy nakupujú rezivo z Ľubietovej pre jeho kvalitu, ale hlavne  pre stabilitu podniku, kde zákazník pociťuje všeobecnú spokojnosť. Otázka budúcnosti píly je predovšetkým o zodpovednosti a osobného prístupu zodpovedných a vedúcich pracovníkov obidvoch spoločností,  všetkých zamestnancov a vedenia obce Ľubietová, ktoré určite podporí dobré návrhy pri dobrých výsledkoch. Ak bude dobrá spolupráca a vzájomné pochopenie, priaznivý trh doma i v zahraničí, ľubietovská píla a ľubietovské lesy budú písať históriu aj v nasledujúcich desiatkach rokov.

    V novembri 2014 Obecná píla Ľubietová, s.r.o. zastúpená konateľom obidvoch spoločností Ing. Petrom Krčom a starostom obce Ľubietová Ing. Pavlom Zajacom pristúpila k rekonštrukcii pôvodných priestorov píly, s myšlienkou, že presťahuje spoločnosť Obecné lesy do zrekonštruovaných priestorov Obecnej píly.  V ďalšej  etape spoločne zrealizovať ucelený drevársky priemyselný park. Následne bývalé čiastočne zrekonštruované sídlo spoločnosti Obecných lesov, /bývalé sklady CO / využiť pre  iné účely. V podkrovných priestoroch je možné hneď vybudovať dva podkrovné byty a v ostatných priestoroch, po dôkladnej predprojektovej príprave, je možné uvažovať tak napr. so sociálnymi bytmi alebo inými potrebami pre obec a jej obyvateľov. V decembri 2012 vypracoval projekt rekonštrukcie objektu Obecnej píly pre stavebné povolenie Ing. arch. Ivan Supuka z Banskej Bystrice, kde celkové náklady rekonštrukcie bez opráv predstavovali 71 781,- Eur s DPH. Následne sa evidovala ponuka firmy z  B. Bystrice na cca 86 000,-Eur s DPH a ponuka firmy DREVIMPEX, s.r.o. Ľubietová na 57055,- s DPH. Potom bola vykonaná odborná obhliadka a skutočné zameranie priestorov na rekonštrukciu. Bolo vykonané zameranie existujúcich nosných prvkov a zhodnotený ich stav. Následkom zatekania vody cez nosnú strešnú konštrukciu, boli niektoré drevené prvky značne poškodené hnilobou. Bolo ich nevyhnutné vymeniť, opraviť, a až tak následne pristúpiť k samotnej rekonštrukcii. Na základe zhodnotenia stavu  sa pristúpilo v prvej fáze k vyčisteniu priestorov a oprave nosných konštrukcii, ako aj k dodatočným tepelným izoláciám na existujúcich  drevených vstavkoch, kde sú súčasné kancelárie obecnej píly. Počas opráv a odbornej obhliadky sa zistilo, že obvodové nosné steny I.N.P sú len z obyčajných plných pálených tehál hr.150 mm, a že pôvodný predpoklad hrúbky nosnej steny nie je 500mm. Následne sa objavili problémy protipožiarnej ochrany, kde sa museli vyriešiť konštrukcie tak, aby splnili všetky kritéria STN a EN.  Vznikli nové stropné konštrukcie s podlahou, ako aj obvodové steny s predpísanou hrúbkou tepelnej izolácie a protipožiarnou odolnosťou. Počas prác sme objavili vzácne fragmenty drevených zdvojených vodorovných nosníkov v tvare klieštin  2x 120/280 mm v celkových dĺžkach 18 m. Takéto špeciálne dvojice, do ktorých sú chytené nosné diagonály drevenej konštrukcie 200/200 mm sú štyri. Po dôkladnejšom prístupe a postupným odhaľovaním sme si zistili, že ide v podstate o jedinečnú a originálnu drevenú konštrukciu, ktorá je analogická s drevenou konštrukciou v pilnici. Aj keď niekto hovorí, že vtedy sa podobné konštrukcie stavali a sú viditeľné v Slovenskej Ľupči a v okolí Banskej Bystrici, treba namietať, že ide o rozmerovo náročnejšiu konštrukciu z hľadiska statiky drevených konštrukcií, obohatenú väčším počtom  nosných  prvkov, čo potvrdzuje svoju jedinečnosť a originalitu. Dnes podobné konštrukcie nestaviame, viac šetríme drevom a také dĺžky nosníkov vedela dopraviť a narezať len Ľubietovská píla. Aj v súčasnej dobe píla vyrobí nosníky okolo 12 m a môže konkurovať široko v okolí. V poslednej dobe zaznamenávame nárast rekonštrukcií pamiatok, ktoré sú z drevených konštrukcií. Na uvedenú skutočnosť bol upozornený konateľ Ing. Peter Krč, ktorý porozumel danej problematike a pristúpil k zmene pôvodného projektu, ktorý vyhotovil  Ing. arch. Ivan Supuka. Nový  architektonický návrh vznikol z ateliéru firmy DREVIMPEX, s.r.o. Ľubietová. Firma Drevimpex sa zaviazala, že  navyše zhotoví 45 m2 plochy, 121 m3 objemu a dve schodiská pri nezvyšovaní finančných nákladov. Na seba zobrala bremeno, že vytvorí podľa nového projektu otvorené priestory , v ktorých sa priznajú drevené konštrukcie tak, aby viditeľne pripomínali fragmenty bohatej histórie píly.  Súčasne sa vytvoria dve galérie a dve schodiská, ktoré zvýrazňujú originalitu pôvodnej drevenej konštrukcie. Bolo nutné akceptovať aj pôvodný tvar konštrukcie dreveného  vikiera s dreveným žaluzím s funkciou na presvetlenie a prevetranie . Museli sme zvoliť také  výrazové prostriedky a jednoduché hmotové riešenia , aby sme pôvodné tvary nenarušili a rešpektovali tepelno-technické vlastnosti obvodových plášťov, protipožiarne hľadisko a presvetlenie  denným osvetlením. Design interiéru je jednoduchý, svojim tvarom jemne dopĺňa existujúcu drevenú konštrukciu s nádychom pôvodnej originality. Tvary zobrazené na schodisku a zábradliach pripomínajú drevársku prvovýrobu a  druhovýrobu, čo je typické pre naše dve spoločnosti v obci Ľubietová. Vodorovné oceľové prvky zábradlia pripomínajú jednu z prvých Rakúsko – Uhorských pecí na území Ľubietovej v lokalite Tri Vody. Zaujímavým riešením krytia dilatačných špár sú konopné povrazce , ktoré funkčne a hmotovo obohacujú interiér a pripomínajú neďalekú obec Povrazník, kde sa podobné povrazy vyrábali. Obecná píla v Ľubietovej  po zmene konateľa spoločnosti za účasti novej konateľky p. Emílie Briakovej   dobudovala priestory časti B, opravila strechu a fasádu prednej časti objektu SO – 01. Pravdepodobne aj v budúcnosti, spoločne s konateľom Obecných lesov p. Jozefom Rosenbergerom dôjde k postupnému dobudovaniu priemyselného parku v Ľubietovej, kde sa presadia nové nápady. Obec Ľubietová tak posilní pracovné príležitosti svojich občanov.

     Obecná píla v Ľubietovej aj napriek značným investíciám do výrobného procesu, ktorý je prvoradý, pri rôznych problémoch, ktoré ju sprevádzali posledné roky sa snažila postupným financovaním v čiastkách a podľa jej finančných možností postupne zrekonštruovať priestory, zrealizovať kotolňu a vykurovanie priestorov, prenajať zrekonštruované priestory sesterskej organizácii Obecné lesy Ľubietová, s.r.o. a znásobiť majetok obce za 17 mesiacov. Preto si zaslúži zvláštnu pozornosť zo strany obce, odborné usmernenie, ale hlavne pomoc a pochopenie, aby prežila aj ťažké nasledujúce obdobie.

Ing. Miloš Kolaj – DREVIMPEX, s.r.o. Ľubietová